ANUNȚ! Primăria comunei Cășeiu- privind depunerea actelor în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

ANUNȚ! Primăria comunei Cășeiu- privind depunerea actelor în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

Persoanele de pe raza comunei CĂȘEIU care s-au înscris pe site-ul AFM în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, pot depune, începând cu data de 23 octombrie 2023, actele în vederea casării autoturismele uzate, conform  Procedurii interne privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanţi de finanţare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi procesul de înregistrare al acestora. Procedura poate fi consultată  pe site-ul Comunei Cășeiu, https://www.caseiu.ro/ro, Secțiunea Anunțuri, Programul Rabla Local.

Primăria Comunei Cășeiu a obținut finanțarea pentru 50 de autoturisme în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, 21 de cetățeni înscriindu-se în program.

Lista persoanelor eligibile a fost transmisă Primăriei Comunei Cășeiu de către Administrația Fondului de Mediu( AFM), a fost publicată pe site-ul https://www.caseiu.ro/ro, Secțiunea Anunțuri, Programul Rabla Local.

Conform procedurii interne ( regulament) a Primăriei Comunei Cășeiu,  privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate,  persoanele fizice care se regăsesc pe lista comunicata de către AFM , pot ridica/descărca Cererea tip și lista documentelor necesare în vederea depunerii dosarului astfel:

– de la Primăria Comunei Cășeiu, program luni-joi: 800-1600, vineri: 800-1200

– pot descărca formularul de Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare de pe site-ul  https://www.caseiu.ro/ro, Secțiunea Anunțuri, Programul Rabla Local.

Depunerea cerererii tip şi a documentelor justificative se poate face fizic, la sediul Primăriei Comunei Cășeiu, începand cu data de 23 octombrie 2023, program program luni-joi: 800-1600, vineri: 800-1200.

După analiza cererilor și a documentelor aferente, persoanele fizice a căror dosare au fost declarate eligibile, parcurg următoarele etape:

a) încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Comunei Cășeiu, prin (Anexa 2 la prezentul regulament);

b) casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere;

c) radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Comunei Cășeiu şi prezintă certificatul de radiere.

Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Comunei Cășeiu în contul bancar indicat de beneficiar.

Documente necesare:

 a) Cerere, Anexa nr.l la (regulament);

b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant;

c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate „conform cu originalul” de către solicitant;

d) în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moştenitor etc.;

e) împuternicire notarială (dacă este cazul);

f) Certificat de atestare fiscală emis de Compartimentul buget-finanțe și contabilitate a Primăriei Cășeiu care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;

g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;

h) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

i) Cazier judiciar;

Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)         este persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a Comunei Cășeiu;

b)         deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale Comunei Cășeiu, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c)         nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d)        nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

e)         nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f)         se angajează să predea spre casare și să radieze din circulaţie și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g)         se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe proprie răspundere conform căreia vehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atat în cadrul Programului, cat și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comuniatare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)         este înregistrat în evidenţele fiscale ale Comunei Cășeiu;

b)         la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;

c)         are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d)        conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*